Jackson Soloist


White Jackson USA Soloist known as "Milk".